Leasing – alternatywne źródło finansowania firmy

alternatywne finansowanie firmy - leasing

Leasing stanowi jeno z alternatywnych źródeł finansowania firmy, pozwalając na szybkie pozyskanie środków trwałych. Zgodnie z ustawą, leasing to umowa na mocy której jedna ze stron (tzw. „finansujący”), oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków (na warunkach określonych w ustawie) drugiej stronie (tzw. „korzystający”), podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Leasing umożliwia inwestorowi dostęp do wszelkiego rodzaju środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych. Czas trwania umowy leasingowej zależy od leasingobiorcy oraz rodzaju leasingowanego przedmiotu.

Korzyści związane z leasingiem:

  • wpłata początkowa i raty leasingowe w całości wliczają się do kosztów uzyskania przychodu,
  • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, dzięki czemu nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy,
  • leasing nie jest brany pod uwagę przy zdolności kredytowej, a przez to nie ogranicza możliwości skorzystania z innych form pozyskiwania finansowania,
  • uproszczona procedura i ograniczone formalności w porównaniu z kredytem bankowym.